LAD | ITA | DEU | ENG

60 ani Museum Gherdëina

Ai 7 de agost à l Museum Gherdëina cumplì i 60 ani da si giaurida. Danz ne iel pervia dla crisa Covid nia unit fat na gran festa, ma l aniverser ie mpò stat na ucajion per ti purté inò n iede mpue plu daujin ala jënt de Gherdëina la gran ufierta dl Museum – danter l auter cun na pitla mostra tl foyer y vijtes menedes.

L Museum Gherdëina ie nasciù dan 60 ani te na situazion de bujën per salvé la testemuninazes de identità, storia y tradizion dala trasfurmazions gaujedes dal prozès de industrialisazion dl artejanat artistich y dal svilup dl turism per les cunservé y mantenì per la generazions che vën do. Chësta valorisazion dl’arpejon culturela y l liam sentì cun la cuntreda ntëur nëus ite se spiedla te n juech de pec y reperc dla Natura, Ert y Cultura te un n Museum.
La rica culezions de gra nce a dunazions y mprësc dla jënt de Gherdëina ie ncueiundì n archif mpurtant per la memoria culturela de duta nosta valeda. Tuedes y nrescides à lià ite l Museum sëurapro ala cumenanza scientifica transregionela.
La desfida per i ani che vën sarà l’ampliamënt dl Museum cun na presentazion nueva dla culezion tl cuntest dl proiet de ressanamënt dla Cësa di Ladins bele nvià via dal Chemun de Urtijëi cun la Union di Ladins de Gherdëina, patrona dla cësa.

Iniziatives per l cumplì di 60 ani dl Museum

“60 ani de mpëni per Gherdëina”
Mostra tl foyer, cun obiec d’uni sort che nes porta de reviers al scumenciamënt dla storia dl Museum Gherdëina.
Dureda: 07.08. – 10.10.2020, ntreda debant

“Pec da 60 ani tl Museum”

Vijites menedes tres la mostra permanenta ai esponac mpurtanc che ie da 60 ani tl Museum
Uni lunesc y vënderdi, dala 16 (tudësch y/o talian) + 16.30 (ladin)
Dal 7.08.2020 nchin 31.08.2020

“Libri da liejer y scinchè”
Promozion sun duc i libri dac ora dal Museum Gherdëina da giapé cun na riduzion dl 15% - nce i doi libri nueves Gröden. Eine Reise durch die Zeit y Mejes. La memoria de na cuntreda.
Durda dl’azion: dut l mëns d’agost 2020
Publicazions


Comunicat stampa