LAD | ITA | DEU | ENG

Di didatich
„La scola vijitea l museum“

27 de merz 2012

„Chi vivova pa sun Col de Flam?“

Azion didatica sun l’archeologia de Gherdëina cun Thea Unteregger che lëura tl ciamp dla pedagogia dl museum n culaburazion cun L’Ntendenza Ladina. Tl museum iel metù ora dut chël che se à mantenì te 2.500 ani: fibules, resć de ceramiches, curtiei y ermes de fier. Ma co vivova pa la persones tl’età dl fier? Ciun guant univa pa tenì adum dala fibules? Ciuna maiadives univa pa tenides su ti buchei de mauta? Cie nes conta pa la testemunianzes archeologiches tl museum de chësc tëmp perdù? Nëus purveron nstësc a se nmaginé coche l guant ëssa pudù cialé ora y a l fé do.

Tlass: 3°-5° tlas scola elementera
Dureda: 90 men. | dala 8.15–10 o dala 10.15–12
Spëisa: € 2,50/persona, debant per acumpaniadëures


„Cie nes conta pa l Drap dla Pascion dla dlieja da Sacun?“

Tl Museum Gherdëina iel metù ora l gran Drap dla Pascion dla dlieja da Sacun. L ie unì depënt da n artist scunesciù deberieda a si fanc ntëur l 1620. Ciuna ntraunides vëniel pa cuntà ti 24 chedri? Ciun sucrëc ie pa liei a si produzion y si adurvanza?

Tlass: scola mesana y auta
Dureda: 60 men., dala 14 o dala 15
Spëisa: € 2,00/persona, debant per acumpaniadëures

Nfurmazions y prenutazions:
Dr. Paulina Moroder, tel. 0471 797554, e-mail: info@museumgherdeina.it
Azion didatica sun l tema dl guant tl tëmp dl fier n ucajion dl di didatich “Scola vijitea museum” - en culaburazion cun l Departimënt inovazion y cunsulënza dla Ripartizion scola y cultura ladina.
Azion didatica sun l tema dl guant tl tëmp dl fier n ucajion dl di didatich “Scola vijitea museum” - en culaburazion cun l Departimënt inovazion y cunsulënza dla Ripartizion scola y cultura ladina.