LAD | ITA | DEU | ENG

La Nuet longia di museums 2010 tl Museum Gherdëina

Di dla porta davierta dala sies dassëira nchin mesanuet

N sada dl’ena passeda 18 de setëmber 2010 iel unì a se l dé te nosta Provinzia per l cuinto iede „La Nuet longia di museums“ cun feter 30 museums che à fat pea pra chësta scumenciadiva. L Museum de Gherdëina a Urtijëi à ënghe fat pea chëst ann cun na sëira dedicheda ai uciei de Gherdëina.
Scebën che l fova scialdi burt tëmp, iel cun gran marueia unit adalerch truepa persones ala manifestazion y a ti cialé al Museum; dantaldut jënt dl post, ma nce n valgun ghesć y na bela cumpëida de mutons cun si genitors y nëinesc.

Zënter culturel
N possa bën dì che l Museum à n chëla l sëira fat da pont culturel, n zënter de ancunteda per se giamië ora minonghes y ideies, ma nce per pudëi tlarì truepa dumandes. Dantaldut pra l buffet njinià ca cun prudoc tipics y dac ca da firmes dl Südtirol se à la jënt abinà te de pitla grupes per rujené sun argumënc ntëur al museum y la vita da unidì, ma nce per giapé deplù nfurmazions dai referënc y dai culaburadëures dl museum.

Culezion
L Museum de Gherdëina à tla sezion naturalistica na gran culezion de uciei y sustën perchël dal 2006 incà, l pruiet de Marco Obletter deberieda cun la grupa per la defendura di uciei de ti mëter l anel ai uciei de nosc raion per pudëi pona nrescì velch deplù sun la maniera de vita de chisc pitli tieres. Per chësta ucajion iel unì purtà dant la nrescides fates te chisc ultims ani.

Prugram culturel per pitli y per granc
Iacun Prugger à cuntà te na maniera drët deletëula sun i uciei che passa tres nosta valeda da d’autonn per jì a sté d’inviern al bon ciaut y che d’ansciuda jola inò de reviers ti paejes dl nord. I mutons à scutà su cun gran nteres y se ncunfortova bele a pudëi dessenië n ucel ora dla culezion dl museum, pra chël che la jiva de vëncer n blòt maz de chertes cun uciei salvers de nosc raion.
Ntan l pitl renfrësch iel po unì cunscidrà y cris ora da na cumiscion i 9 (nuef) plu biei dessënies che ie po unic premiëi partian su i pesć te trëi categuries.
Chisc dessënies ie śën tachei su tl museum y ie mo da udëi nchin ai 31 de utober.

Da mesa la nuef dassëira à Marco Obletter tenì si cunferënza sun „La mierla dal’ega te Gherdëina“ y mustran de biei cun chedri a culëures.
Ël à cuntà plu avisa de si usservazions y studies fac ti ultims ani sun chësc ucel pra l Derjon; ulache l fej coa, l culëur dla plumes, la grandëza, l pëis, l’età y à nce spligà coche n possa usservé chësc ucel, l pian y ti metan na ringla te na ciota per pudëi daldò ti sté do y l studië plu sot tla forma de si vita. Iacun à ala fin mo cuntà de si tuedes pra d’autri uciei che ie te nosc raion.
Cëla articul a pert de Iacun Prugger

Rengraziamënc
N rengraziamënt ti va ai doi reladëures Marco Obletter y Iacun Prugger dla grupa per la defendura di uciei per la bela culaburazion, ala Union di Ladins de Gherdëina per avëi metù a despusizion la sala dla biblioteca y a duc i autri, culaburadëures, ulenters y cumëmbri dl cunsëi dl Museum de Gherdëina che à judà ntëurite al bon garaté de chësta Nuet longia di Museums. N gra particuler a Gianpaolo che à cuet ora duta la sëira de bona tirtles!
N possa propi dì cun legrëza che la sëira à abù suzes y n cialerà nce tl daunì de tenì inant chësta scumenciadiva cun argumënc de atualità!

Orars Museum
Lecurdon che l Museum de Gherdëina ie mo daviert nchin ai 31 de utober, dal lunesc al vënderdi, dala 10 ala 12 y dala 2 ala 6 dassëira. N ucajion dl’enes dla familia possa i sculeies y i studënc unì debant tl museum. Per i granc y per i seniores ie l’ntreda a miëur priesc.

Per l Museum Gherdëina
Monika, Eveline y Margareth
 
Ntan l cuncors de dessenië
Ntan l cuncors de dessenië
Un di nuef dessënies che à venciù
Un di nuef dessënies che à venciù
Pra l buffet cun Milva, Roswitha y Marie-Theres
Pra l buffet cun Milva, Roswitha y Marie-Theres
I doi reladüeres Marco Obletter y Iacun Prugger
I doi reladüeres Marco Obletter y Iacun Prugger