LAD | ITA | DEU | ENG

La majon dl luech de Bierjun

 

La scuvierta fata sun l luech de Bierjun, sot a Pilat da pert da Sureghes, ie unida documenteda avisa y ie sën da udëi tl Museum de Gherdëina dal 2007.

I fredesc Walter y Wolfgang Kirchner à scuviert tres na analisa cun raies ultraviolec na lingia de dessënies fac cun crëida cuecena sun n taflà de na pitla majon da durmì dl luech de Bierjun.

La majon cun i dessënies dl luech de Bierjun fova unida frabicheda pro ntëur al 1456 danter cësa y tublà. I dessënies unic a lum ie unic fac cun na crëida cuecena tl 1490 sun l parëi de lën da pert de cësa. I chedri desseniei su te trëi linges mostra dessënies de natura profana y religëusa. Pra n valgun chedri y sun d’autra breies y trams dla majon iel unì juntà vel’ scrita. I dessënies de Bierjun ie n documënt storich y ejëmpl rer de devuzion populera ala fin dl medieve tl raion dla Elpes. Nchinamò ne sàn de degun auter ejëmpl per chësc tëmp tl’Europa zentrela.

Tlo ti pon cialé al film...
Detail dla porta, 1460/90
Detail dla porta, 1460/90
Majon dla fin dl Medieve "Bierjun"
Majon dla fin dl Medieve "Bierjun"