LAD | ITA | DEU | ENG

Di internaziunel di museums
18.05.2014
Di dla porta davierta
Open day 10.00 - 18.00

Ntreda debant


"Der Berg Ruft" | "The Challenge“

N film tudësch di crëps adatà per l publich nglëisc

"Der Berg ruft” (1937/1938) ie un di films plu cunesciui de Luis Trenker. Y purempò ne sà l publich de rujeneda tudëscia la majera pert nia che Trenker à nce fat na verscion nglëija ntituleda "The Challenge" (La ndesfideda). Scebën che l’azion di doi films dla prima arpizeda dl “Matterhorn ie feter la medema y baseda sun fac storics dl 1865, iel mpo da udëi ora defrënzies de mpurtanza. Per fé plu nteressant l film "The Challenge" per l publich dl chino tl’Nghiltiera, à Trenker messù mudé defin sibe l stil coche nce I carater di prutagunisć.
Tl 1938 vën l film mustrà per l prim iede te n tëmp nia saurì, do che l nazional-sozialism à abù la sëuravënta, ma mo dan che l rumpissa ora la segonda viera mundiela. Sibe "Der Berg ruft” coche nce "The Challenge" ie perchël adatei a se fé n cheder plu sot y ntënder miec i aspec defrënc dla produzion de film tl Terzo Reich.

L germanist american prof. Kamaal Haque (Dickinson College/USA) se à dat ju cun chësc film, studian tres nce l’Archif Luis Trenker tl Museum Gherdëina. L autor mustrerà y spligherà te si ntroduzion al film la mudazions che Trenker à fat, acioche l genre dl Bergfilm tudësch jisse plu a cuer al publich nglëisc.

Pruiezion dl film (tla bibliotech)
dala 10.30 | Der Berg ruft
D 1937, Luis Trenker, 98 min. (tla rujeneda tudëscia)
dala 14.30 | The Challenge
UK/D 1938, Milton Rosmer, Luis Trenker, 75 min. (tla rujeneda nglëija)
dala 16.00 | Cunferënza dl prof. Kamaal Haque (tla rujeneda tudëscia)
dala 16.30 | Cunversazion cun Martin Kaufmann, Filmclub Bulsan
Vijita meneda tla mostra dedicheda a Luis Trenker

dala 14.00 inant
Domesdi criatif per families y jëuni

Mutons y jëuni puderà dé na udleda tl mond dl chino mo da dan l tëmp digitel cun l produtëur de films Matthias Höglinger, a scumencé dala vedla fotocameres cun film, pruietadëures da chino cun lum nchin via pra la mëisa da taië pro cun forfesc y pich. Cun Marie-Theres Thaler puderà uniun dessenië nstës si pitl „chino“ sun papier.

dala 11.00 inant (tl verzon)
Lianies blances y pratedes, crafons y velch da bever

N culaburazion cun: Filmclub de Bulsan, Alpenverein Südtirol, Lia da Mont de Gherdëina y Union di Ladins de Gherdëina.

Sëira dedicheda a Luis Trenker tl Filmclub de Bulsan, ai 21.05.2014, dala 20

Download Poster
Download Prugram
Download Handout

Articul de Kamaal Haque

Njins da jì a crëp y recuisic dl film ora dla cuelzion Luis Trenker tl Museum Gherdëina
Njins da jì a crëp y recuisic dl film ora dla cuelzion Luis Trenker tl Museum Gherdëina
Culezion Museo Nazionale della Montagna Torino
Culezion Museo Nazionale della Montagna Torino
Placat dl film dla verscion americana dl 1938. Culezion Museo Nazionale della Montagna Torino
Placat dl film dla verscion americana dl 1938. Culezion Museo Nazionale della Montagna Torino