LAD | ITA | DEU | ENG

Ueves da Pasca depënc da anda Aurelia Langer

Danter la richëzes dl Museum Gherdëina iel nce na culezion de n 50 ueves da Pasca depënc a man da anda Aurelia Langer ti ani ‘60.
Na selezion de ueves de anda Aurelia ie da udëi nchin ai 1 de auril tl segondo partimënt dl Museum.

Aurelia fova na muta de Felizita Unterplatzer y bera Sëpl Moroder da Jumbierch, nasciuda ai 10 de dezëmber 1886. L ann 1912 se ala maridà cun l fotograf Stefan Langer y à abù cinch mutons: Otto, Relly, Traudl, Helmi y Franz. L uem y tramedoi mutons ala perdù tëmp de viera.

Da si pere, l Lusenberger, ova anda Aurelia arpà si vëta artistica. Do la segonda viera fovela da urté belau uni di tla butëiga „Langer“ pra si mutans Relly y Traudl, ntlëuta l sëul post ulache univa svilupedes fotografies a Urtijëi. Ëila se òva abinà ora na tecnica speziela per ti dé culëur ala fotografies blanch y fosch; y tlo te butëiga depenjova anda Aurelia nce i ueves da Pasca.

Danter i motives plu particuleres ie chël da dlieja da Sacun cun l Saslongh o dl ciastel Fischburg. L plu gën depenjova anda Aurelia szenes de pitli mutons che fej damat o s’la cianta y sona, che se scinca n maz de ciofes o se dà n bòs. I desënies dla muniga jëuna Berta Humel, che ntlëuta do la segonda viera ova truep suzès pra l publich tudësch, ti fova de ispirazion. Plu tert à mo si muta Traudl Langer depënt inant ueves da Pasca te butëiga coche si oma, dantladut motives de ciofes.

Uef da Pasca dl Lusenberger
N auter juel unich ie sëurapro da udëi tla mostra: n pitl uef cueciun che la jëuna Annamaria Sanoner da Mauriz ova dedicà a si nevic Sëpl da Jumbeirch l ann 1869. Annamaria ie lessù denventeda si prima fëna y ie morta cinch ani do de pert.
Cun na man fina che fej maruieia à la jëuna Annamaria crazà ite tla crosa cuecena motives dut ntëur al uef: strumënc de mujiga cun notes, ciofes n flëura cun doi cueres y lepro n n ferstl de cinch risses cun na detlarazion d’amor:

„In der Nähe liebe ich dich zärtlich,
in der Ferne liebe ich dich treu.
Und sollst du mich haben,
so wirst du erfahren,
dass ich allezeit dieselbe sei...”L pitl uef da Pasca che se à cunservà tres la generazions ie unit dunà adum cun la culezion de ueves de anda Aurelia al Museum Gherdëina da Elfi Demetz dl Langer.

I ueves da Pasca ie mo da udëi tla mostra nchin ai 1 de auril 2016.