LAD | ITA | DEU | ENG

Mejes y luesc da paur storics te Gherdëina

Nrescides sun la datazions dendrocronologiches y storia dl frabiché
Presentazion dla „Cherta di mejes de Gherdëina“

Vendërdi, 13 de mei 2011 dala 5 domesdi
tl Istitut Tecnich per l Cumerz Raetia UrtijëiL unirà presentà la nrescides scientifiches dassënn nteressantes sun l’età di mejes y la storia dla architetura da paur te Gherdëina.
La nrescides ie l resultat dl proiet de tueda sun i mejes de Gherdëina, purtà inant dal Museum de Gherdëina en culaurazion cun la Ripartizion Bëns culturei y l Istitut de Storia dl frabiché dla Università de Dispruch y cun l sustëni dla Region Autonoma dl Trentin-Sudtirol y di chemuns dla valeda.
L unirà jit ite plu avisa sun la relevazions de 18 mejes y la datazions dendrocronologiches de 17 luesc da paur, che va de reviers nchin tl tëmp romanich y che à purtà a scuviertes de sensazion.
Mejes che ie unic studiei tl cuntest dl proiet 2010: Laranzan, Nevaves Dessëura, Rescion Dessot, Mureda, Cudan, Stlejuc, Milan, Martin, Puntëdla, Mëune, Peza, Biei, Iender, Paratoni, Insom, Ciablon, Gustin, Daunëi.

N ucajion dla cunferënnza uniràl nce metù ora l’ultima version dla “Cherta di mejes de Gherdëina” che localisea 538 luesc da paur per na ultima udleda da pert di patrons di frabicac y autri nteressëi al argumënt, dan che l unirà stampeda per la jënt.

L Museum Gherdëina y la Ripartizion Bëns culturei nvieia de cuer i patrons dla frabiches y duc i autri i nteressëi al argumënt ala presentazion!Paroles de salut
Wolfgang Moroder - Presidënt Museum Gherdëina
Florian Mussner – Assessëur regiunal per la Mendranzes linguistiches
Ewald Moroder - Ambolt Chemun de Urtijëi

Ntroduzion
Leo Andergassen - Abteilungsdirektor Denkmalpflege

Referënc
Sonja Mitterer - Architektin und Bauforscherin
Klaus Pfeifer - Dendrochronologe